JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan

Centrala prognoser för perioden 2013–2016

En rapport från Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Utgiven:  28 mars 2013
Typ:  Rapport

Sammanfattning

Antalet inkomna ärenden inom rättsväsendets myndigheter beräknas vara någorlunda konstant fram till 2016. Även myndigheternas ärendeutflöde beräknas vara någorlunda konstant mellan 2012 och 2016. Medelantalet fängelsedömda beräknas dock minska med 11 procent.

Sedan 2008 samarbetar Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att bistå med metodstöd. Prognoserna ger en bild av vilken arbetsbörda som väntar de närmaste åren och används som planeringsunderlag inför framtiden.

Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser. Prognoserna bygger främst på statistiska analyser, men innehåller även ett visst mått av kvalitativa bedömningar. Analyserna görs i ett rättskedjeperspektiv, vilket möjliggör kontroller av att de fyra myndigheternas prognoser är i samklang med varandra. Resultatet blir siffror över de förväntade verksamhetsvolymerna för åren 2013 till 2016, från inflödet av ärenden till Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, till medelantalet dömda personer i olika påföljder i Kriminalvården.

Prognos för åren fram till 2016

  • Polisen: Antalet inkomna ärenden kommer att öka med cirka 3 procent. Antalet ärenden redovisade till åklagare kommer att öka med cirka 6 procent.
  • Åklagarmyndigheten: Antalet inkomna brottsmisstankar kommer att vara konstant (0 procent). Antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut kommer att öka med cirka 3 procent.
  • Sveriges Domstolar: Antalet inkomna brottmål kommer att vara konstant (0 procent). Även antalet avgjorda brottmål kommer att vara konstant (0 procent).
  • Kriminalvården: Antalet häktade kommer att öka med cirka 4 procent. Antalet fängelsedömda beräknas minska med cirka 11 procent och frivården öka med cirka 4 procent. Totalt beräknas antalet klienter i Kriminalvården minska med cirka 4 procent.Senast ändrad: 2013-03-01