JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm söker två hyresråd

Arbetsbeskrivning

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning om bland annat arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar ytterligare två ledamöter (s k intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. Ett hyresråd har också ansvar för en rotel, vilken ingår i en större enhet.


Kvalifikationer

Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister.

Samarbetsförmåga inom den egna enheten och inom nämnden i stort är viktiga egenskaper för all vår personal. Vikt läggs också vid att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt. Kvalitetstänkande är viktigt i det dagliga arbetet.

Av nuvarande nio hyresråd är fyra män. Nämnden eftersträvar alltid en jämn könsfördelning bland hyresråden. Nämnden eftersträvar också etnisk och kulturell mångfald bland personalen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Hyresråd anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 2
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Arbetsgivarens referensnummer: 62-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anne Bratt Norrevik
Myndighetschef
08-561 66 517
anne.brattnorrevik@dom.se

Kristian Eriksson (Saco-S)
Hyresråd
08-561 66 538
kristian.eriksson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres-och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca trettio anställda varav nio hyresråd. Arbetet är organiserat på två enheter med fyra hyresråd på varje enhet samt beredningssekreterare, gruppjurister och nämndsekreterare i en modern beredningsorganisation. På nämnden finns också en administrativ enhet. Nämnden finns för närvarande i moderna lokaler i Stadshagen som nås med T-bana och bussar. Under hösten 2018 kommer nämnden att flytta till en nybyggd fastighet i Sickla tillsammans med Nacka tingsrätt. Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se

En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på hur verksamheten i hyres-och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig, se ”Effektivare hyres- och arrendenämnder”(Ds 2016:4). I betänkandet föreslås att lagmannen vid Nacka tingsrätt ska vara chef även för Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Förslaget har remitterats och ärendet bereds för närvarande i regeringskansliet.