JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen prövar avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna i landet.

Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan vara till ledning för domstolar och andra som har att tillämpa gällande rätt.

Alla överklaganden tas inte upp till prövning utan endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd. Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att kammarrätten kan befinnas ha dömt fel räcker som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp målet och pröva det.

Till Högsta förvaltningsdomstolen inkommer mellan 7 000 och 8 000 mål om året.

Var finns Högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolens besöksadress är Birger Jarls Torg 13, Stockholm.

Vem möter du i Högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter har titeln justitieråd. Enligt lag ska domstolen bestå av fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Ett av justitieråden är dessutom domstolens ordförande och chef.

Justitieråden biträds av sekreterare som bereder och föredrar målen och presenterar förslag till domar och beslut. Justitiesekreterarna är domstolsutbildade jurister. De anställs för viss tid och tjänstgöringen som justitiesekreterare utgör ett led i domarkarriären.

Vid Högsta förvaltningsdomstolen arbetar även administrativ personal. Totalt är det cirka 90 anställda vid domstolen.

Typiska mål i Högsta förvaltningsdomstolen

De vanligast förekommande måltyperna i Högsta förvaltningsdomstolen är mål om skatter och socialförsäkringar, men totalt behandlar domstolen cirka 500 måltyper.

I praktiken blir kammarrätterna högsta instans i flertalet mål. Bara i några få procent av de mål som når Högsta förvaltningsdomstolen meddelas prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen kan även under vissa förutsättningar pröva om ett beslut av regeringen strider mot någon rättsregel. Detta institut kallas rättsprövning. En förutsättning för rättsprövning är att beslutet innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Högsta förvaltningsdomstolen (och Högsta domstolen) kan däremot inte, som vissa andra länders högsta domstolar, ogiltigförklara en författning eller en enskild föreskrift.
Senast ändrad: 2017-03-10

Läs mer

Läs mer på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).