JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bättre stöd till målsägande och vittnen i domstol

[2015-11-30] Domstolsverket

Varje år får cirka 45 000 personer hjälp av vittnesstöd vid landets domstolar. I en ny rapport föreslås ett antal åtgärder för en långsiktigt hållbar organisation av vittnesstödsverksamheten. Ett av förslagen är en stabilare finansiering genom ett särskilt statligt anslag.

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har tillsammans regeringens uppdrag att verka för att det finns vittnesstöd på landets samtliga tings- och hovrätter. Verksamheten finansieras genom årliga bidrag från Brottsofferfonden men bedrivs huvudsakligen av ideella organisationer, framför allt av lokala brottsofferjourer. Vittnesstödssamordnare leder verksamheten med vittnesstöd, som hjälper, informerar och stöttar målsägande och vittnen vid domstolarna.

Att verksamheten vilar på ideell grund är positivt, anser båda myndigheterna. Däremot behövs en mer hållbar finansiering, som bland annat skulle möjliggöra fleråriga anställningar av vittnesstödssamordnarna. I rapporten föreslås därför att verksamheten till största del ska finansieras genom ett särskilt statligt anslag.

– Många som kommer till en domstol vill ha information, stöd och hjälp. Med trygga förhörspersoner ökar möjligheterna att utreda och genomföra en rättssäker prövning av ett brott. Vittnesstödsverksamheten är så viktig att den behöver stabilitet och långsiktighet, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket föreslår också en ny webbaserad grundutbildning för vittnesstöd samt informationsinsatser för att bredda mångfalden i fråga om ålder, kön och bakgrund bland vittnesstöden.

– Varje dag kommer ett stort antal personer till våra domstolar. Detta ställer stora krav på såväl domstolar som vittnesstöd att bemöta dessa personer på ett korrekt och likvärdigt sätt, oavsett var i landet domstolen ligger. Domstolsverket kommer därför att tillsammans med domstolarna arbeta vidare med att utveckla kvaliteten i den information som ges till enskilda. Vittnesstöden kommer genom den föreslagna grundutbildningen få en enhetlig grund att stå på när de möter målsägande och vittnen, säger Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket.

Läs rapporten:

”Vittnesstöd. Förslag till en långsiktigt hållbar organisation och finansiering av verksamheten”

För mer information, kontakta gärna:

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
Mobiltelefon: 070-677 63 14
E-post: annika.oster@brottsoffermyndigheten.se

Fredrik Selin, jurist vid Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 58
E-post: fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se

Anna Hjort Ööpik, chefsjurist vid Domstolsverket
Telefon: 036-44 22 181, 0703-70 16 39
E-post: anna.hjort-oopik@dom.se

Senast ändrad: 2015-11-30

För mer information kontakta:

Anna Hjort Ööpik
Chefsjurist
036-44 22 181, 0703-7016 39