JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Brå-rapport värdefullt inspel till Sveriges Domstolars fortsatta arbete mot otillåten påverkan

[2016-09-08] Domstolsverket

Brottsförebyggande rådet har i dag publicerat rapporten ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”. Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med anställda vid tretton myndigheter och två a-kassor. Vid Sveriges Domstolar har 3535 anställda besvarat enkäten.

- Det är mycket bra att denna undersökning genomförts, och vi kommer nu att ta del av rapporten och analysera resultatet tillsammans med domstolarna. Att 35 procent av de svarande har utsatts för trakasserier ser vi väldigt allvarligt på. Vi har tillsammans med domstolarna arbetat systematiskt med frågor som rör trygghet och säkerhet sedan flera år tillbaka. Vi ser rapporten som ett viktigt inspel i vårt fortsatta arbete, säger Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef vid Domstolsverket.

Domstolsverket stöttar på olika sätt Sveriges Domstolars arbete med att domstolarna ska vara trygga och säkra för såväl personal som alla som besöker domstolen. Domstolsverket erbjuder bland annat utbildningar inom säkerhet och bemötande, olika typer av stöd för incidenthantering, övrig rådgivning och stöd som t ex riktlinjer och checklistor.

Rapporten som Brå har publicerat har stark bäring på frågor som rör domstolarna som arbetsplatser.

- Alla medarbetare inom Sveriges Domstolar ska kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.  I frågor som handlar om domstolen som arbetsplats har chefen en central roll, och Domstolsverket ansvarar för att utveckla och erbjuda olika typer av stöd till chefer vid Sveriges Domstolar, säger Maria Isaksson, HR-chef vid Domstolsverket.

Vid Sveriges Domstolar har 3535 anställda svarat på frågor om utsatthet för otillåten påverkan. Av de svarande uppger 35 procent att de utsatts för trakasserier, oftast via telefonsamtal.

- När det gäller frågor om att förebygga och hantera hot eller våld anser jag att vi inom Sveriges Domstolar bedriver ett bra och aktivt arbete. Problematiken kring trakasserier och obehagliga samtal, som lyfts i rapporten, ser jag som ett område som vi kan arbeta mer med. Vid Malmö tingsrätt kommer vi att ta med oss frågan för att tydliggöra att det kan handla om otillåten påverkan och diskutera hur vi kan undvika detta, säger Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt.

- Domstolarna har en särställning i ett demokratiskt samhälle, och det är viktigt att medborgarna känner fullt förtroende för att våra bedömningar är objektiva och sakliga. Domstolarna ska också vara trygga arbetsplatser där både medarbetarna och personer som kommer till oss ska känna sig säkra, säger Eva Wendel Rosberg.

 

Brottsförebyggande rådets rapport ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner” finns här: http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2016-09-08-otillaten-paverkan-mot-myndighetspersoner.html

Senast ändrad: 2016-09-08

För mer information kontakta:

Anita Kihlström Svensson
Säkerhetschef, Domstolsverket
073-280 78 83

Maria Isaksson
Avdelningschef, avdelningen för HR och kommunikation,
036-155662, 0701-856412

Eva Wendel Rosberg
Lagman vid Malmö tingsrätt
040-35 30 01

Domstolsverkets presstjänst
0706-45 63 00
presstjanst@dom.se www.twitter.com/dv_press