JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i det s.k. Kriminalvårdsmålet

[2014-09-02] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän döms för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter döms för bl.a. grov bestickning. Straffen bestäms till fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt frias de tilltalade från åtalen i fem fall.

Förundersökningen inleddes våren 2010 efter att Riksrevisionen anmält missförhållanden inom Kriminalvården till åklagare. Riksrevisionen kritiserade bl.a. att Kriminalvården upphandlat projektering av ett antal fängelser och häkten under perioden 2006-2010 utan tillämpning av lagen om offentlig upphandling. Avtalen var för Kriminalvårdens räkning tecknade av den f.d. fastighetschefen. Han hade dessförinnan motsvarande befattning hos Rikspolisstyrelsen.  

Tingsrätten har dömt tre av de tilltalade enligt följande. Två av de tilltalade har tagit emot mutor om sammanlagt 11,6 miljoner kr från en tredje tilltalad, i enlighet med en gemensam brottsplan. Brottsplanen har gått ut på att fastighetschefen tecknat avtal för Kriminalvårdens räkning med ett konsultföretag avseende projekteringen av planerade anstalter i Östersund, Haparanda och Härnösand. I gengäld har konsultföretagets VD ingått skenavtal med ett bolag tillhörigt en nära vän till den f.d. fastighetschefen. På så sätt har stora summor kommit att utbetalas till den nära vännens bolag. Betalningarna har alltså bedömts utgöra mutor. Hur en eventuell fördelning av de utbetalade pengarna skulle gå till saknar betydelse. 

Dessutom har två tilltalade dömts för grovt mutbrott respektive grov bestickning i ett fall och mutbrott av normalgraden respektive bestickning av normalgraden i ett fall. I dessa fall har pengar betalats direkt till den f.d. fastighetschefen. En av konsulterna har även dömts för grovt bokföringsbrott och den andre för grovt försvårande av skattekontroll.  

Samtidigt frias de tilltalade från flera åtal. Det har gällt bl.a. ersättning för uppdrag för Skanska avseende anstalten Saltvik i Härnösand och häktet i Sollentuna. Även åtal för grovt mutbrott, medhjälp därtill samt grov trolöshet mot huvudman med anknytning till byggandet av polisens administrativa centrum i Linköping ogillas. 

– Korruptionslagstiftningen är sträng men beviskravet är detsamma som i andra brottmål. Om det finns rimligt tvivel om de tilltalades skuld ska åtalet ogillas, säger rättens ordförande Hans Cederberg. 

Straffen bestäms till tre år och två månaders fängelse för den f.d. fastighetschefen samt tre års fängelse för dennes nära vän och för en av konsulterna. Den andre konsulten döms till villkorlig dom och samhällstjänst. 

Åklagaren yrkade att betydande summor skulle förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att bolagen skulle åläggas företagsbot. Tingsrätten har i huvudsak förverkat de mutor som betalats, med visst avdrag, men har ogillat förverkandeyrkandena i övrigt. Även yrkandena om företagsbot ogillas. 

Åklagaren yrkade att den f.d. fastighetschefen och dennes nära vän skulle häktas i samband med att domen meddelades idag. Tingsrätten har inte funnit skäl att bifalla häktningsyrkandet. 

Huvudförhandlingen i målet har tagit 50 dagar i anspråk. Runt 80 vittnen har hörts och en omfattande skriftlig bevisning har lagts fram. 

Beställning av dom eller handlingar i målet

Kopior av dom eller handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se

Senast ändrad: 2014-09-02

För mer information kontakta:

Hans Cederberg
F.d. rådman
08-561 652 64 (tillgänglig 15.00-16.00)

Lars Edstedt
Tingsnotarie
08-561 652 42 / lars.edstedt@dom.se

Målnummer:

B 17241-12, Avd. 3