JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Domstolarna får ny lagstiftning för behandling av personuppgifter

[2015-11-23] Domstolsverket

Domstolsdatalagen, som reglerar hur domstolarna får behandla personuppgifter vid handläggningen av mål och ärenden, träder i kraft den 1 januari 2016. Inom Sveriges Domstolar pågår nu ett omfattande arbete med att analysera vilka praktiska konsekvenser den nya lagen får för domstolarna, och hur domstolarna ska möta dessa.

Det har länge funnits ett reformbehov inom området personuppgiftsbehandling i domstol. Nuvarande regler från 2001 är inte anpassade till den tekniska förändring som skett och det behov av förstärkning av skyddet för den personliga integriteten som det medfört. Domstolarna hanterar allt mer information digitalt och den utvecklingen kommer att fortsätta. Det är därför positivt att domstolarna nu får en ny lagstiftning på området. Domstolsdatalagen, som beslutades av riksdagen den 18 november, innehåller många förtydliganden och reglerar också fler frågor än nuvarande reglering. Genom den nya lagen blir regelverket också enhetligare. Lagen ska t.ex. gälla för samtliga domstolars handläggning av mål och ärenden. Genom den ökade tydligheten och förutsägbarheten skapas goda förutsättningar för det fortsatta digitala utvecklingsarbetet inom Sveriges Domstolar.

Domstolsdatalagens syfte är dubbelt. Den ska dels ge ett gott skydd för den personliga integriteten i domstolarnas hantering av personuppgifter, dels ge möjligheter till en effektiv informationshantering. Båda syftena är mycket viktiga för Sveriges Domstolar. Domstolsverkets bedömning är att domstolsdatalagen tillgodoser behovet av att domstolarna ska kunna:

  • behandla de personuppgifter som parter och andra lämnar till domstolen på ett varsamt och förtroendeingivande sätt och
  • arbeta effektivt för att uppfylla medborgarnas berättigade krav på en snabb och rättssäker process.

En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är om lagen kommer att påverka allmänhetens och medias rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen. Domstolsverkets bedömning är att så inte är fallet. Domstolarna kommer till exempel att kunna lämna ut allmänna handlingar via e-post som en service på samma sätt som i dag. Utgångspunkten är att det är tillåtet att söka, även på begrepp som är personuppgifter. Det är liksom tidigare tillåtet att söka på exempelvis namn och personnummer i brottmål i fem år efter avgörandet.

- Domstolsverket välkomnar den nya lagen. Den öppnar upp för att utnyttja modern teknik i större omfattning och på sikt kommer domstolarna kunna handlägga mål och ärenden digitalt, från det att de kommer in till det att de arkiveras. Lagen ger ett gott integritetsskydd och gör det möjligt för domstolarna att arbeta effektivt. Samtidigt möter den allmänhetens och medias rätt att med stöd av offentlighetsprincipen begära ut uppgifter från domstolarna, säger Domstolsverkets chefsjurist Anna Hjort Ööpik.

Stöd för att förbereda ikraftträdandet 

Domstolsverket och domstolarna kommer att samverka för att förbereda lagens ikraftträdande. En viktig del i det arbetet är att successivt ta fram olika stöd som underlättar för domstolarnas medarbetare vid tillämpningen av den nya lagen. Eftersom lagstiftningen beslutats mycket kort tid före ikraftträdandet kommer arbetet med att anpassa domstolarnas befintliga verksamhetsstöd att ta tid, men Domstolsverket är väl förberett på att hantera situationen.

Allmänhetens PC fördröjs

I oktober 2014 stängdes Allmänhetens PC vid samtliga domstolar efter att Datainspektionen riktat kritik mot att personuppgifter var tillgängliga och sökbara i alltför stor omfattning. Domstolsdatalagen har varit en av flera byggstenar som måste finnas på plats, innan Domstolsverket kan utveckla en ny lösning – det kommer därför att dröja ytterligare tid innan Allmänhetens PC åter kommer kunna öppnas.

Senast ändrad: 2015-11-23

För mer information kontakta:

Anna Hjort Ööpik
Chefsjurist
Domstolsverket

036 - 44 22 181
0703-70 16 39
anna.hjort-oopik@dom.se