JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten meddelar dom gällande intäktsramar för tre naturgasföretag

[2016-02-01] Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping har idag meddelat dom i fyra mål om intäktsramar för tre naturgasföretag (E.ON Gas Sverige AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Swedegas AB) avseende tillsynsperioden 2015–2018. Förvaltningsrätten har bl.a. fastställt att beräkningen av en rimlig avkastning ska ske med en real kalkylränta före skatt om 6,82 procent.

Energimarknadsinspektion fattade i oktober 2014 beslut om intäktsram för samtliga naturgasföretag. Med intäktsram menas de samlade intäkter som ett naturgasföretag högst får ta betalt för nätverksamheten under tillsynsperioden (se faktaruta nedan). Tre naturgasföretag valde att överklaga besluten till förvaltningsrätten. De naturgas­företag som har överklagat har främst begärt att den kalkylränta som Energi­marknadsinspektionen har beslutat ska höjas.

KALKYLRÄNTA

Naturgasföretagen har motsatt sig den av Energimarknadsinspektionen beslutade kalkyl­räntan om 6,26 procent. De har påpekat ett antal fel och brister i den värdering och de överväganden Energimarknadsinspektionen företagit gällande olika antagna värden i den metod som har använts, dvs. WACC-metoden (se faktaruta nedan). Med stöd i de expertutlåtanden som åberopats och övrig utredning i målen har förvalt­nings­rätten funnit skäl att enbart justera värdet på den riskfria räntan från 3,33 procent till 3,83 procent för kommande tillsynsperiod. Detta ställningstagande leder till att kalkylräntan ska fastställas till 6,82 procent under tillsynsperioden 2015–2018.

ÖVRIGA FRÅGOR

Förvaltningsrätten har vidare tagit ställning till frågan gällande avskrivningstid för transmissionsledningar i naturgasnätet (Swedegas AB) och då kommit fram till en avskrivningstid om 90 år mot de 65 år som Energimarknadsinspektionen beslutat. Förvaltningsrätten har även tagit ställning till frågan om en höjning av de löpande påverkbara kostnaderna (E.ON Gas Sverige AB) och då gjort bedömningen att vissa ytterligare kostnader ska ingå vid beräkningen av intäktsramen.

Förvaltningsrätten har i huvudsak varit enig i sin bedömning. I fråga om avskrivnings­tid och löpande påverkbara kostnader har en juristdomare respektive en jurist­domare och en nämndeman anmält skiljaktig mening.

Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Ansvariga domare kommer att vara tillgängliga för eventuella frågor från massmedia under tisdagen den 2 februari 2016 kl. 10.00–11.00. Rådmannen Ronny Idstrand 013–25 11 13 och rådmannen Tomas Fredén 013–25 11 06.

För övriga praktiska frågor ombeds ni kontakta domstolshandläggarna Agneta Palmgren 013–25 11 04 och Birgith Andersson 013 – 25 11 01.

Fakta – intäktsram och kalkylränta:

Eftersom det råder en monopolsituation för gasnätsverksamhet, är verksamheten reglerad i lag och förordning. Enligt gällande bestämmelser ska en intäktsram fastställas i förväg för en tillsynsperiod om fyra år. Med intäktsram avses de samlade intäkter ett naturgasföretag högst får uppbära för nätverksamheten under tillsynsperioden.

Enligt gällande reglering ska intäktsramen ge naturgasföretagen en skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning. Regleringens syfte är bl.a. att naturgasföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt till låga kostnader, att kunden får betala ett skäligt pris för nättjänsten, att bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska naturgasförsörjningen samt att naturgasföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin verksamhet och understödja utvecklingen av en väl fungerande naturgasmarknad.

Naturgasföretagen ska genom regleringen få en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. För att beräkna en rimlig avkastning har Energimarknadsinspektionen valt att tillämpa den s.k. WACC-metoden, som är en vedertagen metod för att beräkna ett avkastningskrav (kalkylränta) i en verksamhet. Vid beräkning av en kalkylränta enligt WACC-metoden prövas en rad olika faktorer. När det gäller att bestämma värdet på dessa faktorer görs ett antal överväganden och framåtblickande antaganden som tillsammans ska ge ett resultat som motsvarar en rimlig kalkylränta.

 

http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se/


Bifogade filer:

8016-14 8020-14 8021-14 8124-14


Senast ändrad: 2016-02-01

För mer information kontakta:

Ronny Idstrand
Rådman
013-25 11 13

Tomas Fredén
Rådman
013-25 11 06

Agneta Palmgren
Domstolshandläggare
013-25 11 04

Birgith Andersson
Domstolshandläggare
013-25 11 01

Målnummer:

8016-14

8020-14

8021-14

8124-14