JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man dömd för vårdslös skatteuppgift

[2016-12-13] Haparanda tingsrätt

Haparanda tingsrätt anser inte att den man som var åtalad för grovt skattebrott gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott men anser att han varit grovt oaktsam varför han fälls för vårdslös skatteuppgift till villkorlig dom och dagsböter.

Efter en brand i den åtalade mannens maskinhallar 2001 utbetalades ersättning från mannens försäkringsbolag. Åtalet mot mannen gäller grovt skattebrott, alternativt vårdslös skatteuppgift eftersom han inte tagit upp försäkringsersättningen i sin deklaration.

Haparanda tingsrätt finner att den åtalade mannen hade skyldighet att deklarera försäkringsersättningen eftersom det var fråga om en ersättning hänförlig till näringsverksamhet. Tingsrätten menar också att genom att inte deklarera ersättningen så har fara för att skatt undandras uppstått. Tingsrätten menar att den åtalade mannens oförmåga och ovilja att lämna några som helst uppgifter om anskaffningskostnaderna för uppförandet av maskinhallarna faller tillbaka på honom eftersom åklagaren i det läget inte ges någon möjlighet att kontrollera uppgifterna. Tingsrätten anser därför att den åtalade mannens invändning att anskaffningskostnaderna varit så höga att något skattepliktigt överskott inte uppstått får anses motbevisad av åklagaren.

Tingsrätten menar att det inte är visat att den åtalade mannen haft uppsåt när han underlät att deklarera ersättningen. Han har varit medveten om risken för att deklarationen innehöll oriktiga uppgifter men tingsrätten finner inte att han varit fullt förvissad om följderna och ändå låtit bli att redovisa vinsten. Tingsrätten anser därför inte att den åtalade mannen ska fällas till ansvar för grovt skattebrott.

Tingsrätten anser att eftersom det varit fråga om ett mycket högt skatteundandragande, som i vart fall uppgått till fem miljoner, så borde den åtalade mannen sökt information om vad som gällde i skattefrågan, vilket han inte gjort. Tingsrätten menar därför att han varit grovt oaktsam då han inte deklarerat ersättningen och fäller honom därför för vårdslös skatteuppgift till villkorlig dom och dagsböter.

En nämndeman har förklarat sig skiljaktig och anser att den åtalade mannen helt ska frikännas. Nämndemannen anser att mot bakgrund av den åtalade mannens sviktande hälsa, de mentala och känslomässiga påfrestningarna med anledning av branden och den utdragna processen så är hans misstag vid upprättandet av inkomstdeklarationen inte så klandervärt att han ska anses ha varit grovt oaktsam.

Senast ändrad: 2016-12-13

För mer information kontakta:

Agneta Karlsson
Lagman
0922-281 13

Målnummer:

B 185-16