JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ökad måltillströmning till domstolarna

[2018-02-28] Domstolsverket

Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges Domstolar ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är tydlig inom samtliga domstolsslag. För att ge domstolarna förutsättningar att avgöra fler mål yrkar därför Domstolsverket på en ökning av anslagen.

Prognosen för de närmaste åren visar en fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna mål både till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna. Både Polis- och Åklagarmyndigheten fick ökade resurser i budgetpropositionen för 2018, vilket kan förväntas leda till en ökad tillströmning av brottmål till domstolarna framöver. Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

– I Malmö märker vi tydligt att polisen börjat leverera, säger Eva Wendel Rosberg, som är lagman vid Malmö tingsrätt. Hittills i år har brottmålen ökat med hela 19 procent. Om vi ska kunna avgöra målen i rimlig tid måste resurserna öka. Alltför långa handläggningstider påverkar rättssäkerheten negativt, fortsätter Eva Wendel Rosberg.

Även vid Förvaltingsrätten i Härnösand har man märkt av en stor ökning av antalet mål och ärenden.

- Förra året hade vi en ökning med över åttahundra mål och om måltillströmningen fortsätter i den takt den gör nu så kommer vi att få betydande problem med allt längre handläggningstider, vilket i slutändan drabbar enskilda personer som får vänta länge på viktiga besked, säger Thomas Hägglöf, lagman vid Förvaltningsrätten i Härnösand.

Domstolarna avgjorde fler mål 2017 i förhållande till 2016 och man avgjorde också fler mål i förhållande till antalet årsarbetskrafter. Ytterligare effektivisering kommer att ske i form av utvecklingsinsatser inom bland annat digitalisering.

- Trots att domstolarna blir allt effektivare riskerar handläggningstiderna att bli längre och det är därför viktigt att den nuvarande utvecklingen bryts i ett tidigt skede. Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar för att kunna avgöra fler mål, säger Martin Holmgren, generaldirektör vid Domstolsverket.

Domstolsverket har nu lämnat in årets budgetunderlag till regeringen där man yrkar på en ramökning på anslaget till Sveriges Domstolar med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021. Detta för att domstolarna ska kunna ges förutsättningar att avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar. Medlen ska främst täcka upp för ökad måltillströmning i allmän domstol och förvaltningsdomstol, men också för förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Trycket på migrationsdomstolarna är fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning. För att kunna minska de stora balanser som byggts upp kommer bemanningen på migrationsdomstolarna att behöva vara kvar på en hög nivå även under 2019. Detta medför ett behov av en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor 2019.


Bifogade filer:

Budgetunderlag 2019-2021 Årsredovisning 2017


Senast ändrad: 2018-02-28

För mer information kontakta:

Eva Wendel Rosberg
Lagman, Malmö tingsrätt
0706-50 16 85
eva.wendelrosberg@dom.se

Thomas Hägglöf
Lagman, Förvaltningsrätten i Härnösand
070-669 60 17
thomas.hagglof@dom.se

Peter Yngve
Planerings- och ekonomidirektör, Domstolsverket
0706-54 50 40
peter.yngve@dom.se

Fakta:

Under 2017 ökade antalet inkomna mål till de allmänna domstolarna (tingsrätter och hovrätter) med fem procent i jämförelse med året innan. På förvaltningsdomstolarna var ökningen tretton procent och på kammarrätterna fjorton procent. Antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade under 2017 med femtiosju procent.

(Ur Sveriges Domstolars årsredovisning 2017)