JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tillstånd lämnas till kombiterminal och containerhamn i Sundsvall för Sundsvalls Logistikpark AB

[2017-04-12] Östersunds tingsrätt

Mark-och miljödomstolen i Östersund har idag lämnat Sundsvalls Logistikpart AB tillstånd till att anlägga och driva containerhamn och kombiterminal i Tunadalsområdet i Sundsvall. Domstolen har funnit att bolagets ansökan ska omfatta både containerhamnen och kombiterminalen samt att ansökan kan godtas med vissa justeringar.

Sundsvalls Logistikpark AB har inledningsvis ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Östersund om tillstånd att anlägga och driva containerhamn i Tunadal i Sundsvall där det redan finns en hamn. Hamnen planeras bli väsentligen större och modernare än nuvarande hamn. Ansökan kom så småningom även att avse att anlägga och driva en kombiterminal i Petersviksområdet i direkt anslutning till containerhamnen, om domstolen fann tillstånd för detta nödvändigt.

Bolagets syfte med ansökan är framförallt att se till att Sundsvallsområdet har en hamn som kan ta emot stora fartyg till skogsindustrin och näringslivet med därmed följande verksamhet som motsvarar uppskattat framtida behov.

Frågor i samband med expropriation av delar av Petersviksområdet samt detaljplan för området är avgjorda av domstolen i andra sammanhang och har alltså inte prövats i detta mål.

Handläggningen har inledningsvis varit skriftlig där ett antal sakägare, remissmyndigheter och närboende yttrat sig och efter kompletteringar och anstånd av bolaget har huvudförhandling hållits med syn på plats i februari 2017.

Många närboende har yrkat på att bolagets ansökan ska avvisas eller avslås då man bl.a. är tveksamma till behovet att dessa anläggningar samt att lokaliseringen av kombiterminalen är felaktig och dåligt utredd. Även en del myndigheter har varit tveksamma till i vart fall delar av ansökan.

Det domstolen först hade att ta ställning till var ansökans omfattning. Bolaget har ansett att domstolens prövning inte ska omfatta kombiterminalen men domstolen anser att hela den planerade verksamheten ska prövas enligt miljölagstiftningen. Containerhamnen och kombiterminalen har alltså prövats av domstolen i ett sammanhang.

En annan fråga som domstolen hade att ta ställning till är den s.k. miljökonsekvensbeskrivningen och hur den processen har fungerat. Domstolen finner att det är en del brister, bl.a. avseende lokaliseringsalternativ, men att dessa inte är så omfattande och väsentliga att bolagets ansökan ska avvisas.

En verksamhet av denna art måste vara samhällsekonomisk lönsam, vilket domstolen finner sannolikt.

Den planerade verksamheten strider inte heller mot andra EU-rättsliga bestämmelser.

Domstolens avgörande innehåller många frågor av teknisk art; reglering av buller, muddring, dumpning av muddermassor, hantering av jordmassor, sprängning mm både under anläggnings- och driftskedet där i flera fall domstolen har föreskrivit strängare villkor än vad bolaget yrkat.

Mark- och miljödomstolens avgörande kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, vilket dock förutsätter prövningstillstånd. 

Senast ändrad: 2017-04-12

För mer information kontakta:

Lars-Göran Bennmarker
Chefsrådman
070-610 3349