JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Brottsprovokation vid häleri av Nationalmuséets Rembrandttavla. Medför det straffnedsättning? (B 830-06)

[2006-11-13] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag dömt i ett mål om brottsprovokation. I domen har hovrätten funnit att det förelåg en brottsprovokation som var otillbörlig och i strid mot Europakonventionen. Detta har lett till s.k. påföljdseftergift – dvs. även om de åtalade anses ha gjort sig skyldiga till brott får de inte något straff för detta.

Bakgrund: Hösten 2005 kom Rembrandttavlan ”Självporträtt” som rånats i december 2000 till rätta. Detta skedde i Köpenhamn genom en operation av amerikansk, dansk och svensk polis i samarbete. Där agerade en polis som köpare av tavlan. Fyra personer som hade tagit befattning med tavlan vid mötet i Köpenhamn kunde då gripas.

De fyra åtalades sedan för häleribrott vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten fann att tre av dem gjort sig skyldiga till grovt häleri. Tingsrätten kom fram till att deras befattning med tavlan inte hade kommit till stånd om inte en mellanhand, på uppdrag av polisen, hade förmått dem att söka kontakt med den eller de personer som hade hand om tavlan. De hade därför utsatts för en otillbörlig brottsprovokation. Med hänvisning till ett rättsfall från Europadomstolen om brottsprovokation fick de åtalade nedsättning av sina straff i tingsrättens dom (2005-12-29; B 25240-05).

Sedan domen överklagats till Svea hovrätt av både åklagaren och de tre dömda har hovrätten nu funnit att brottprovokationen var otillbörlig och i strid mot artikel 6 i Europakonventionen. Detta har gett anledning till s.k. påföljdseftergift – dvs. de åtalade anses ha gjort sig skyldiga till brott men de får inte något straff för detta.

Hovrättens bedömning är att de åtalade provocerats att begå ett mycket allvarligt brott, som de annars inte skulle ha begått.

Brottsprovokationen befriar enligt hovrätten inte från att saken skall prövas och medför inte ansvarsfrihet, men den skall beaktas som ett skäl för strafflindring eller påföljdseftergift. I detta fall var brottsprovokationen av så uppenbart otillbörligt slag att de tre åtalade, för att kravet på en rättvis rättegång enligt Europakonventionen skall tillgodoses, bör få påföljdseftergift.

Senast ändrad: 2006-11-13

För mer information kontakta:

Lars Hesser
Hovrättsråd, tillika vice ordf. på avd.
08-700 36 11

Johan Hirschfeldt
Rättens ordförande, hovrättspresident
08-700 34 01

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-700 36 64, 700 36 84