JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet LB ./. Sparbanken Skaraborg i Skara

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i rubricerade skadeståndsmål. I domen ogillar tingsrätten inledningsvis bankens framförda invändning att LB:s skadeståndstalan skulle vara preskriberad. Tingsrätten förpliktar härefter banken att utge skadestånd till LB med sammanlagt 932 967 kr jämte ränta. Tingsrätten bestämmer slutligen att vardera parten skall stå sina rättegångskostnader.

Målet gäller dels bankens förvaltning av LB s aktieportfölj som – när banken fick uppdraget i februari 2000 - hade ett värde av cirka 6 Mkr och dels bankens derivathandel med LB:s aktier som säkerhet.

LB yrkade i första hand att banken skulle utge skadestånd till henne med 4 724 056 kr jämte ränta. LB gjorde gällande att banken utfäst att avkastningen på de till banken överförda aktierna skulle överstiga en årlig förräntning om tre procent på det värde som aktierna hade vid överföringstillfället. LB gjorde också gällande att banken utfäst att aktierna efter en överenskommen förändring av portföljen skulle vara ograverade vid slutredovisningen av uppdraget. Banken bestred yrkandet i sin helhet. På skäl som närmare redovisas i domen under ”Domskäl” finner tingsrätten att LB inte förmått visa att banken gjort de utfästelser som hon påstått och ogillar därför yrkandet.

I andra hand yrkade LB skadestånd enligt följande. Banken skulle förpliktas att till henne utge ett antal särskilt specificerade aktier, som banken i oktober 2003 tagit i anspråk för att reglera ett underskott på LB:s likvidkonto i banken. I vart fall yrkades skadestånd med ett belopp som motsvarade värdet på aktierna den dag då det förelåg laga kraft ägande dom i detta mål. Dessutom yrkade LB utfående av 20 000 Ericssonaktier, som motsvarande det antal teckningsrätter som banken i egenskap av panthavare sålt och som LB därför varit förhindrad att utnyttja. Slutligen yrkade LB skadestånd på sammanlagt 2 290 393 kr jämte ränta. Som grund för sitt andrahandsyrkande gjorde LB sammanfattningsvis gällande att banken uppsåtligen eller av vårdslöshet inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag vållat LB en förmögenhetsskada. Enligt LB bestod vållandet bl.a. i att banken under drygt ett år bedrivit en tidvis diskretionär och riskfylld derivathandel med hennes aktier som säkerhet samt att detta skett utan tillbörlig omsorg och utan att ta till vara hennes intressen, särskilda önskemål och behov. Banken hade enligt LB också brustit när det gällde rådgivningen till henne och aldrig under den tid som uppdraget varade gjort någon kundanalys. Banken bestred skadeståndsyrkandena i sin helhet och invände att banken inte förfarit vårdslöst på det sätt som LB gjorde gällande.

På skäl som närmare redovisas i domen under ”Domskäl” finner tingsrätten att banken agerat vårdslöst i huvudsak på det sätt som LB gjort gällande och bestämmer skadeståndet till 1 399 450 kr. Efter jämkning med 1/3 på grund av visat medvållande från LB:s sida har slutligen skadeståndet bestämts till 932 967 kr. Tingsrätten ogillar emellertid yrkandena om utfående av aktier m.m. eftersom det inte visats något samband mellan bankens vårdslöshet, å ena sidan, och dess förfogande över aktuella aktier och teckningsrätter, å den andra.

Senast ändrad: 2006-01-19

För mer information kontakta: