JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrättens dom i det brottmål som avsåg att en anställd vid Försäkringskassan gjort oriktiga utbetalningar om drygt 36 miljoner kronor

[2007-10-05] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten meddelade den 5 oktober 2007 dom i det brottmål (målnummer B 3519-07) som avsåg att en anställd vid Försäkringskassan hade gjort oriktiga utbetalningar om drygt 36 miljoner kr från kassan. Två av de fyra som var tilltalade vid tingsrätten hade överklagat till hovrätten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i fråga om vad de båda hade gjort sig skyldiga till och att de skulle få två respektive fyra års fängelse. En nämndeman var dock skiljaktig och ansåg att huvudmannen skulle få fem års fängelse.

Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att det inte fanns anledning att jämka skadeståndsskyldigheten och ansåg att det inte var oskäligt att - trots beloppens storlek - utdöma de belopp som Försäkringskassan hade yrkat. I domen ålades de tilltalade således att utge drygt 34 respektive 36 miljoner kr.

Huvudmannen hade åberopat Försäkringskassans bristfälliga rutiner som ett medvållande som skulle reducera hans ansvar. Hovrätten delade inte den uppfattningen utan konstaterade att det var just bristerna som huvudmannen hade under närmare två års tid utnyttjat och som hade möjliggjort brottsligheten.

Huvudmannen hade vidare gjort gällande att det fanns förmildrande omständigheter i form av att han hade medverkat i polisens utredning och underlättat att klarlägga omfattningen av hans brottslighet. Hovrätten ansåg emellertid att det inte var fråga om att han frivilligt hade angett sig utan hans medverkan hade skett först sedan Försäkringskassan hade börjat utreda hans brottslighet och gjort polisanmälan.

Senast ändrad: 2007-10-05

För mer information kontakta:

Bengt von Reis
Hovrättsråd
031-7012283