JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätts dom i målet mot Lars-Eric Petersson (B 5291-06)

[2007-12-19] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag ogillat åtalet mot Lars-Eric Petersson avseende grov trolöshet mot huvudman.

Åtalet utgick från förutsättningen att det för Skandias bonusprogram Wealthbuilder gällde en beloppsbegränsning om 300 Mkr för det totala utfallet till förmånstagarna under perioden 1.1.1998 - 31.12.1999. Enligt åklagaren hade Lars-Eric Petersson utan styrelsens godkännande genom att underteckna en handling benämnd Appendix 3 tagit bort denna begränsning, vilket medfört att ytterligare åtminstone cirka 156 Mkr utbetalats till förmånstagarna.

Enligt hovrätten har åklagaren inte förmått styrka påståendet att beloppsbegränsningen i Wealthbuilder fanns kvar när Lars-Eric Petersson i december 2000 undertecknade Appendix 3. Åtalet har därför ogillats.

Lars-Eric Petersson åberopade i målet omfattande muntlig och skriftlig bevisning för att motbevisa anklagelsen. Svea Hovrätt har funnit att det han anfört och åberopat med betydande styrka talar för att beloppsbegränsningen de facto tagits bort antingen redan genom styrelsens beslut den 23 januari 2000 eller i vart fall genom det beslutet i förening med styrelsens agerande i det fortsatta händelseförlopp som föregick Lars-Eric Peterssons undertecknande av Appendix 3.

Hovrätten konstaterar i sina domskäl att ingen som hörts i målet har påstått att Lars-Eric Petersson har agerat på ett sätt som tyder på att han haft för avsikt att - som åklagaren uttryckt det - "runda styrelsen". Inte heller finns det enligt hovrätten någon utredning som skulle kunna föra tanken till att Lars-Eric Petersson varit likgiltig inför frågan om beloppsbegränsningen kvarstod eller ej.

Senast ändrad: 2007-12-19

För mer information kontakta:

Magnus Göransson
Hovrättslagman
08-700 34 80

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-700 36 64, 700 36 84