JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Enig hovrätt ändrar tingsrättens friande dom mot två läkare vid ett sjukhus genom att döma dem för mutbrott men fastställer tingsrättens friande dom mot övriga åtalade.

[2008-11-19] Göta hovrätt

År 2003 genomförde anställda vid en vårdenhet på ett sjukhus i Jönköping en personalresa till Prag. Delar av kostnaden för resan betalades av läkemedels- och implantatföretag, som var leverantörer till landstinget. Bidragen lämnades sedan företagen hade blivit kontaktade av anställda vid vårdenheten vilka bett om bidrag till resan. En av de nu dömda läkarna tjänstgjorde som verksamhetschef för den aktuella kliniken och deltog inte i resan. Den andra läkaren och ytterligare ett 40-tal anställda deltog i resan.

Hovrätten dömer verksamhetschefen för mutbrott till 60 dagsböter på grund av att han som chef för kliniken hade beslutat att leverantörsföretag skulle bli kontaktade av underlydande personal, detta för att be om bidrag till resan med sammanlagt 20 000 kr. Den andra läkaren döms för mutbrott till 30 dagsböter på grund av att han kontaktat ett läkemedelsföretag och bett det lämna ett bidrag. Företaget bidrog med 5 000 kr. 

Tre företrädare för leverantörsföretagen frikänns. Visserligen måste de enligt hovrättens mening ha insett att det fanns en klar risk att resan var sådan att det inte var tillbörligt att lämna bidrag. Hovrätten anser emellertid att det inte är utrett att de insett hur det verkligen förhöll sig med det, varför de inte kan dömas för brott.

Senast ändrad: 2008-11-19

För mer information kontakta:

Carl-Gustav Ohlson
hovrättsråd
036-15 65 45

Lena Egelin
hovrättsråd
036-15 69 07