JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt beviljar resning i det s.k. Quick-ärendet (Ö 3147-09)

[2009-12-17] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag beviljat Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) resning. Hovrättens beslut gäller en tingsrättsdom från 1997 där Sture Bergwall dömdes för ett mord 1988 på en israelisk medborgare. Beslutet innebär att målet ska tas upp på nytt vid Falu tingsrätt.

Sture Bergwall, som numera återtagit sitt tidigare erkännande av mordet, ansökte tidigare i år om resning. Åklagaren förklarade att han inte motsatte sig att frågan om Sture Bergwalls skuld prövas på nytt i tingsrätten. Hovrätten har efter en genomgång kommit fram till att materialet i resningsärendet sammantaget är sådant att det väcker tvivel om Sture Bergwalls skuld till det brott han dömts för. Hovrätten anser att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brottet och beviljar resning.

En del av de argument som Sture Bergwall anförde som skäl för resning, bl.a. att en polis lämnat ett falskt vittnesmål och att tingsrättens rättstillämpning strider mot lag, motiverar enligt hovrättens beslut inte resning.

Däremot beviljar hovrätten resning med hänvisning till nya omständigheter och bevis. Sture Bergwall har åberopat uppgifter som han menar visar att hans tidigare erkännande inte var tillförlitligt. Åklagaren, som gått igenom den gamla förundersökningen och också hållit nya förhör, har anfört bl.a. att tingsrättens beslutsunderlag blev begränsat p.g.a. Sture Bergwalls erkännande och att det finns flera omständigheter som tingsrätten inte visste om, men som troligen skulle ha kunnat påverka tingsrättens dom.

Hovrätten påpekar bl.a. att det saknades stödbevisning som kunde binda Sture Bergwall till brottet och att frågan om hans uppgifter var tillförlitliga var avgörande i tingsrätten. Hovrätten menar att vad som kommit fram i resningsärendet minskar den allmänna tilltron till Sture Bergwalls uppgifter. Hovrätten konstaterar vidare att Sture Bergwall lämnat motstridiga uppgifter om mordet som inte redovisades för tingsrätten på ett sådant sätt att tingsrätten hade möjlighet att fullt ut ta hänsyn till hur uppgifterna ändrats och utvecklats under utredningen. Hovrätten pekar särskilt på några omständigheter som tingsrätten inte visste om. Det gäller bl.a. Sture Bergwalls olika uppgifter under utredningen om den avlidnes klädsel och utrustning. Hovrätten noterar också att ett läkarutlåtande angående överensstämmelsen mellan Sture Bergwalls uppgifter och den avlidnes skador inte redovisades för tingsrätten. Materialet är enligt hovrätten sammantaget sådant att det väcker tvivel om Sture Bergwalls skuld till mordet. Hovrätten beviljar resning med stöd av den s.k. tilläggsregeln.

Beslutet om resning betyder att det nu på nytt ska prövas om Sture Bergwall ska dömas för mordet. Den nya rättegången ska hållas i Falu tingsrätt.

Beslutet har fattats av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Johan Arvidsson och tf. hovrättsassessorn Marcus Isgren. Beslutet är enigt. Det kan överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2009-12-16

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41

För beställning av beslutet
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30