JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten bifaller yrkande om informationsföreläggande

[2009-12-04] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag bifallit AB Svensk Filmindustris, PAN Vision Publishing AB:s, Filmlance International AB:s och Yellowbird W-2 AB:s (Filmbolagen) yrkande om informationsföreläggande gentemot TeliaSonera Sverige AB (TeliaSonera). Vitet har betstämts till 750 000 kr.

TeliaSonera har förelagts vid vite av 750 000 kr att till Filmbolagen ge information om namn och adress till den som registrerats hos TeliaSonera som användare av den av TeliaSonera tillhandahållna IP-adressen 90.228.254.183 den 21 juli 2009 kl. 09.43-13.04.

- Tingsrätten har gjort bedömningen att förutsättningarna för att meddela ett informationsföreläggande är uppfyllda, dvs. att Filmbolagen ska få kännedom om namn och adress till innehavaren av ett visst IP-nummer, säger tingsfiskalen Annika Rygart, en av tre domare som avgjort ärendet. 

Enligt bestämmelser i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som trädde i kraft den 1 april 2009, kan domstolen utfärda ett informationsföreläggande om sökanden - upphovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare eller en som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket - visar sannolika skäl för att någon har gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten till ett verk. Ett informationsföreläggande får enligt lagen meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse, dvs. om det är proportionerligt.

Filmbolagen gjorde i ärendet gällande att det föreligger sannolika skäl för att i vart fall fem filmverk som de har upphovsrätten till har gjorts tillgängliga för allmänheten via hemsidan Swetorrents.org som varit uppkopplad mot Internet genom en anslutning och genom användandet av en IP-adress som tillhandahållits av TeliaSonera. Tingsrätten har inledningsvis konstaterat att Filmbolagen har upphovsrätten till de verk som är aktuella i ärendet, att TeliaSonera ingår i den krets som enligt lagen kan åläggas ett informationsföreläggande samt att de uppgifter, dvs. information om namn och adress, som Filmbolagens yrkande avser, är sådan information som kan omfattas av ett informationsföreläggande.

Tingsrätten har vidare på grund av antalet medlemmar på hemsidan, hemsidans uppbyggnad och vad som i övrigt framgår av den skriftliga bevisningen, funnit att det föreligger sannolika skäl för att det rört sig om ett tillgängliggörande till allmänheten, dvs. för att det föreligger ett upphovrättsintrång. Tingsrätten har, med hänsyn till vad som framkommit i ärendet om antalet medlemmar på hemsidan, det stora antalet uppladdade filer med skiftande innehåll, att Filmbolagen uttömt mindre ingripande alternativ för att få intrången att upphöra och övriga omständigheter i ärendet, funnit att skälen för ett informationsföreläggande uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den. Därför har ansökan bifallits. Beslutsskälen i dess helhet finns tillgängliga i tingsrättens beslut.

Tingsrätten och också beslutat att tingsrättens tidigare beslut om säkerhetsåtgärd ska bestå till dess beslutet om informationsföreläggande kan verkställas. TeliaSonera ska ersätta Filmbolagen för rättegångskostnader och Filmbolagen ska ersätta TeliaSonera för kostnader och besvär.

 

Senast ändrad: 2009-12-04

För mer information kontakta:

Annika Rygart
tingsfiskal
08-561 662 48

Kansliet enhet 6
08-561 660 60