JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt har idag meddelat friande dom i det s.k. SOS Alarm-målet

[2011-11-30] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag friat den SOS-sjuksköterska som stått åtalad för grovt vållande till annans död i januari i år i Stockholm. SOS-sjuksköterskan underlät att skicka ambulans till en ung man som ringde in till SOS Alarm, trots att en eller flera av hans vitala funktioner andning, cirkulation och medvetande var allvarligt hotade.  Enligt tingsrätten har det utan tvekan ålegat SOS-sjuksköterskan att skicka ambulans. Men tingsrätten har inte funnit det bevisat, med hänsyn till den unge mannens svåra hälsotillstånd, att döden skulle ha uteblivit om så hade skett; något som varit en förutsättning för en fällande dom.

Av de samtal som spelats upp för tingsrätten mellan den unge mannen och SOS-sjuksköterskan på SOS Alarm från morgonen den 30 januari i år framgår tydligt att en eller flera av den unge mannens vitala funktioner andning, cirkulation och medvetande var allvarligt hotade. Enligt tingsrättens mening visar utredningen att det utan tvekan ålegat SOS-sjuksköterskan att skicka en ambulans genom ett s.k. prioritet 1-larm redan vid det andra samtalet kl. 05.57. Det fanns då en uppenbar risk för att den unge mannen befann sig i ett livshotande tillstånd som krävde akut sjukvård. SOS-sjuksköterskans underlåtenhet i detta avseende har enligt tingsrätten utgjort ett otillåtet risktagande. Med hänsyn till patienters trygghet och förtroende för sjukvården har tingsrätten sammantaget ansett underlåtenheten så klandervärd att den i och för sig utgör straffbar oaktsamhet.

För straffrättsligt ansvar krävs emellertid även att SOS-sjuksköterskans underlåtenhet orsakat den unge mannens död. För att svara på den frågan har tingsrätten rent hypotetiskt prövat hur det skulle ha gått om prioritet 1-larm hade getts och ambulans skickats kl. 05.57. Enligt gällande beviskrav måste det då framstå som i hög grad sannolikt att döden hade uteblivit om ambulans hade skickats för att orsakssamband ska anses föreligga. Detta är ett mycket högt beviskrav som gränsar till visshet. Tingsrätten har vid sin prövning inte funnit det bevisat, med hänsyn till den unge mannens svåra hälsotillstånd, att så skulle ha skett.

SOS-sjuksköterskan har därför frikänts och blir inte heller skadeståndskyldig.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2011-11-30

För mer information kontakta:

Tomas Zander
rådman
08-561 653 61

Målnummer:

B 6149-11