JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att tänka på vid anbudslämning

Anbudets innehåll

Kontrollera att du som anbudsgivare och ditt anbud uppfyller alla krav och att du har besvarat ställda frågor i förfrågningsunderlaget. Följ struktur och anvisningar i förfrågningsunderlaget och använd alltid de formulär och mallar som finns. Lämna den information som efterfrågas i upphandlingen. Övriga uppgifter riskerar att tolkas som reservation mot ställda krav. I de fall anbud inte uppfyller alla krav, saknar efterfrågad information eller innehåller reservationer är risken att det behöver förkastas.

Sätt dig in i utvärderingsmodellen som används i upphandlingen. Om du förstår hur anbudet kommer att utvärderas kan du utforma ditt bästa anbud.

Frågor och svar

Läs igenom förfrågningsunderlaget i god tid. Ju tidigare en fråga ställs under anbudstiden, desto större möjlighet finns att förtydliga eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget. Frågor som ställs efter sista dag för frågor kommer inte att besvaras. Frågor och svar blir en del av förfrågningsunderlaget varför det är viktigt att ta del av publicerade frågor och svar så snart som möjligt.

Lämna anbud

Tänk på att ny information kan tillkomma i upphandlingen fram tills sista dag för frågor har passerat. Det är möjligt att ta tillbaka eller ändra anbudet fram till och med sista anbudsdag. Det är inte möjligt att lämna anbud efter sista anbudsdag.

Sekretess

I upphandlingsärenden råder absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats eller upphandlingen på annat sätt har avslutats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Det innebär att alla anbud som inkommit i upphandlingen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Finns det skäl att ditt anbud ska sekretessbeläggas ska du ange vilka delar som behöver skyddas och motivera varför. En sekretessprövning görs sedan i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.
Senast ändrad: 2017-01-16