JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätt

Är du inte nöjd med tingsrättens dom, är det i de flesta fall till hovrätten du ska överklaga. Hovrätten är nämligen andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt. Det krävs dock ofta att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Till hovrätterna inkommer omkring 25 000 mål per år.

Var finns hovrätterna?

Det finns sex hovrätter i landet; Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall och Hovrätten för Övre Norrland i Umeå.

Var och en av de sex hovrätterna har ett geografiskt upptagningsområde - en domkrets - som kan variera från fem tingsrätter till fjorton för Svea hovrätt som är den största.

Vem möter du i hovrätten?

Totalt finns det ca 1 000 anställda vid hovrätterna och ca 200 av dem tjänstgör som ordinarie domare - hovrättslagmän och hovrättsråd. Vid hovrätten finns också hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler, domstolssekreterare/domstolshandläggare samt, vid vissa hovrätter, beredningsjurister eller föredragande. Hovrättspresidenten är hovrättens chef.

Varje hovrätt är indelad i ett antal avdelningar, en eller flera, som var och en förestås av en hovrättslagman eller av hovrättspresidenten. Dessa personer är alltså domare i chefsposition. Varje hovrätt har också en administrativ enhet som leds av en administrativ direktör.

Hovrättsråden och assessorerna arbetar som domare medan fiskalerna, beredningsjuristerna och föredragandena föredrar mål, gör rättsutredningar och tjänstgör som protokollförare. Kanslipersonalen sköter bland annat utskick av kallelser till förhandling samt expediering av domar och beslut. Det förekommer även att såväl fiskaler som kanslipersonal bereder vissa mål fram till avgörandet.

Till hovrätterna är också ca 540 nämndemän knutna. De utses av landstingsfullmäktige och deras uppgift är att medverka i arbetet med att döma i olika frågor och de utses på fyra år i taget.

Läs mer om nämndemän under menyn Arbeta på domstol/Nämndeman

Svea hovrätt - överinstans för specialdomstolarna

Svea hovrätt har utöver sina ordinarie uppgifter som hovrätt för sin domkrets även till uppgift att ansvara för överklagande gällande vissa speciella typer av mål, bland annat mål från hyresnämnderna. I Svea hovrätt finns också Mark- och miljööverdomstolen som avgör överklaganden från alla mark- och miljödomstolar samt Patent- och marknadsöverdomstolen som avgör överklaganden från Patent- och marknadsdomstolen.
Senast ändrad: 2017-03-10