JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätt

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande, kan du i regel överklaga till kammarrätten. De allra flesta målen i kammarrätterna har först prövats och avgjorts av en förvaltningsrätt.

För att kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs ofta prövningstillstånd. Det beviljas om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut, om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. I de flesta skattemål och mål om vård av unga, missbrukare och psykiskt sjuka behövs dock inte prövningstillstånd.

Varje år handlägger landets kammarrätter mellan 20 000 och 25 000 överklaganden från förvaltningsrätterna.

Var finns kammarrätten?

De fyra kammarrätterna i Sverige ligger i Göteborg, Jönköping, Stockholm och Sundsvall. Utlännings- och medborgarskapsmål överprövas endast av Migrationsöverdomstolen som finns i Kammarrätten i Stockholm. De förvaltningsrätter som prövar Migrationsverkets beslut är förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Vem möter du i kammarrätten?

Totalt finns det omkring 550 anställda vid kammarrätterna. Drygt 120 av dem tjänstgör som ordinarie domare - kammarrättslagmän och kammarrättsråd. På kammarrätten finns också kammarrättsassessorer, kammarrättsfiskaler, föredragande jurister och administrativ personal. Kammarrättspresidenten är kammarrättens chef.

Kammarrättens sammansättning varierar något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. Frågor om prövningstillstånd avgörs av två ledamöter. När själva målet ska avgöras räcker det i de flesta fall med tre ledamöter för att kammarrätten ska kunna fatta beslut.

I vissa mål, till exempel mål om socialförsäkring och vård av barn, ingår även två nämndemän i rätten. Cirka 350 nämndemän är knutna till kammarrätterna. Nämndemännen utses av landstingsfullmäktige i de aktuella länen. Läs mer om nämndemän och deras uppdrag under menyn Arbeta på domstol/Nämndeman.

Typiska mål i kammarrätten

Kammarrätten behandlar överklagade tvister från förvaltningsrätten mellan enskilda personer eller företag och myndigheter, både statliga och kommunala. De vanligaste målen är skattemål och socialförsäkringsmål.

Kammarrätten prövar också som första domstolsinstans överklaganden av beslut som gäller frågan om någon har rätt att ta del av en allmän handling, så kallade sekretessmål.

Migrationsöverdomstol

Migrationsöverdomstolen, vid Kammarrätten i Stockholm, är sista instans för överprövning av utlännings- och medborgarskapsmål. Prövningstillstånd krävs. Det beviljas om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat), eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. I Migrationsöverdomstolen finns det inte nämndemän.
Senast ändrad: 2018-11-21