JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsdomstolarna

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen är särskilda domstolar som inrättades den 1 september 2016. Domstolarna handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden. 

Patent- och marknadsdomstolen, som är första instans, utgör en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt.

De båda domstolarna inrättades den 1 september 2016 samtidigt som Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphörde som myndigheter. Då samlades också i princip all domstolsprövning av mål och ärenden som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt från allmän domstol och förvaltningsdomstol till de nya domstolarna.

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt

Typiska mål och ärenden

Patent- och marknadsdomstolarna hanterar många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång
  • mål om ogiltigförklaring av patent
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt t. ex. upphovsrättslagen
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent
  • immaterialrättsliga brottmål, t.ex. mål om varumärkesförfalskning
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentration

Så inleds ett mål eller ärende

Många mål i Patent- och marknadsdomstolen inleds liksom mål i tingsrätten genom en ansökan om stämning. Domstolens ärenden inleds oftast genom ett överklagande av ett beslut som en myndighet, till exempel Patent- och registreringsverket, har meddelat.

Så avgörs mål och ärenden

Målen i Patent- och marknadsdomstolen avgörs oftast efter huvudförhandling. Det förekommer även att mål och ärenden avgörs efter skriftlig handläggning. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Det krävs nästan alltid att Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp ett överklagat mål eller ärende till mer fullständig prövning. Även här avgörs många av målen efter huvudförhandling, men skriftlig handläggning är också vanlig.

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden, bortsett från avgöranden i brottmål, är som huvudregel inte möjliga att överklaga. I vissa fall kan dock domstolen tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen. I sådana fall krävs det även att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning.

Vid avgöranden av mål och ärenden i patent- och marknadsdomstolarna behövs såväl domare med juridisk specialkompetens som domare med teknisk och ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter). I vissa av domstolarnas mål och ärenden dömer enbart juristdomare, medan rätten i andra mål och ärenden består av både juristdomare och särskilda ledamöter. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fall även nämndemän.

Varför bildades de nya patent- och marknadsdomstolarna?

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden var tidigare uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Enligt riksdagsbeslut handläggs dessa mål från och med den 1 september 2016 i de nya patent- och marknadsdomstolarna. En sådan samlad hantering ger möjligheter till en effektivare handläggning med ännu högre kvalitet. 
Senast ändrad: 2017-02-16

Pågående mål

Om du har ett pågående mål eller ärende som berörs av att de nya domstolarna bildats kommer du att få information kring detta.

Domar och beslut från Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten

Avgöranden från tidigare Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden

Avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen.