JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om köp av sexuell tjänst

[2007-12-18] Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot fem män som åtalats för att ha köpt sexuell tjänst. För fyra män skärper hovrätten straffet från dagsböter till villkorlig dom och böter. En man som frikänts av tingsrätten döms av hovrätten för köp av sexuell tjänst till böter.

Målet har samband med det mål där hovrätten i september 2007 dömde fyra ryska medborgare för koppleri och grovt koppleri. De prostituerade kvinnor som sålt sex till de nu åtalade männen var från Ryssland och ingick i denna organisation.

Åklagaren yrkade att en man som tingsrätten frikänt skulle dömas för köp av sexuell tjänst. Hovrätten anser att det genom den telefonavlyssning som åberopades av åklagaren var bevisat att mannen köpt sexuell tjänst vid ett tillfälle under sommaren 2006. Då inga närmare omständigheter kring brottet var kända bestämde hovrätten straffet för honom till femtio dagsböter, vilket är praxis då inga försvårande eller förmildrande omständigheter finns.

För de fyra andra männen begärde åklagaren att straffet skulle skärpas från böter till fängelse eftersom han ansåg att det fanns försvårande omständigheter kring brotten.

Två av männen hade köpt sexuell tjänst vid flera tillfällen. Hovrätten skriver i domen att dessa män har känt till att det rört sig om organiserad prostitution, att kvinnorna hade ett utländskt ursprung och varit i Sverige endast en kortare tid och att omständigheterna kring brotten därför är så försvårande att påföljden inte kan stanna vid böter. Hovrätten anser att det inte finns sådana skäl som krävs för fängelse och dömer dem därför till villkorlig dom och böter. 

När det gäller bedömningen för två män som köpt sexuell tjänst av en kvinna efter att hon skjutsats till en verkstadslokal på ett industriområde utanför Göteborg skriver hovrätten att kvinnan, när hon följde med i bilen, inte kände till att det var fråga om något annat än att hon skulle sälja sexuell tjänst till en person och att hon med hänsyn till de omständigheter som närmare beskrivits i domen befunnit sig i ett sådant underläge mot de två männen att det framstår som i det närmaste omöjligt för henne att neka den andre samlag eller i övrigt påverka situationen. Hovrätten anser att männen utnyttjat detta och att omständigheterna vid brottet därmed är så försvårande att påföljden inte heller för deras del kan stanna vid böter.

Mål nr B 3065-07

Senast ändrad: 2007-12-18

För mer information kontakta:

Anna Lantz
Hovrättsråd
031-701 22 82